Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

3543 8afb 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
sarazation

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,   w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła,  jej nocne obyczaje są zaskakujące,  długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca,  niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu mam życie, ona mi je robi.
Reposted frompeache peache vialekkaprzesada lekkaprzesada
sarazation
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialekkaprzesada lekkaprzesada
sarazation
0416 d1b4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarazation
0417 9402
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarazation
6785 18e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
3900 3dc3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialekkaprzesada lekkaprzesada
sarazation
sarazation
sarazation
sarazation
Reposted fromshakeme shakeme
sarazation
Reposted fromshakeme shakeme
sarazation
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki

August 13 2019

sarazation
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabeltane beltane
sarazation
sarazation
4880 ef01
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajamaicanbeat jamaicanbeat
sarazation
9372 5277 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viajamaicanbeat jamaicanbeat
sarazation
sarazation
Reposted fromshakeme shakeme
sarazation
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl